Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis presidentu Francouzské republiky

21. 4. 2009

Otevřený dopis presidentu Francouzské republiky

Než se pustíte do čtení samotného dopisu, pokusím se představit člověka, od něhož jsem získal překlad dopisu z francouzštiny. Jedná se o Jiřího Kulta, který se zabývá prapsychologií, ufologií a různými záhadami. Překládá z několika cizích jazyků a mohli jste ho vidět např. v televizním pořadu Detektor.Obrazek

JUDr. Jiří Kult

Původně se profesně zabýval technickou normalizací v chemickém průmyslu v národních i mezinárodních organizacích a jejími teoretickými a právními souvislostmi. Od začátku středoškolského studia se zajímá o exaktní vědy, zejména o astronomii a o související filosofické otázky vzniku a podstaty vesmíru, jeho časoprostorových struktur a existence mimozemských civilizací. Vedle zájmu o psychologické vědy ho v té době zaujala kniha B. Kafky "Nové základy experimentální psychologie", a upevnila jeho hluboký a trvalý zájem o parapsychologii a vůbec okultní a paranormální fenomény. Mezi své oblíbené autory a vzory myšlení řadí zakladatele francouzské astronomické společnosti, parapsychologa a populárního spisovatele Camilla Flammariona. V době před více jak dvěma desítkami let se začal zajímat o jevy UFO a později také o problematiku crop circles a zúčastnil se řady expedic za zkoumáním tohoto jevu na našem území.

Ve svých přednáškách se věnoval zpočátku astronomii, tématům ze své profesní činnosti a později nejrůznějším otázkám týkajícím se paranormálních jevů. Vedle členství v nejrůznějších odborných společnostech a ve spolcích zabývajících se záhadami se stal i členem Syndikátu novinářů ČR a Mezinárodní federace novinářů. Překládá z francouzštiny, angličtiny a němčiny a publikuje v nejrůznějších časopisech. Přeložil do češtiny stěžejní parapsychologické dílo profesora Pařížské lékařské fakulty, ředitele Fysiologické laboratoře této fakulty, člena Francouzské akademie věd a nositele Nobelovy ceny za fysiologii Charlese Richeta "Pojednání o metapsychice".

V r. 2005 se na pozvání zúčastnil Prvního evropského ufologického kongresu v Chalons-en-Champagne ve Francii, kde referoval o historii a současném stavu výzkumu jevů UFO a ostatních paranormálních jevů na území Česka. Při té příležitosti také poskytl interview francouzské televizi France 2 a rozhlasové stanici Ici et maintenant a využil tak příležitosti k seznámení francouzské veřejnosti s výzkumem paranormálních jevů v naší zemi.

Dříve také publikoval v časopisech „Fantastická fakta“ a „Magazín záhad“, pokud ještě vycházely. Dnes v časopise ENIGMA. Co se týče historie záhad v Zemích Koruny České, tento problém se pokusil nastínit ve své přednášce ve Francii, jejíž text si můžete stáhnout ZDE.

Jiří Kult se nebrání jakékoliv diskusi s využitím logických a věcných argumentů. Ovšem s některými lidmi bývá diskuse obtížná. Cituji: "Kdysi jsem si vyměňoval názory na crop circles s jedním stoupencem Sisyfa. Nakonec jsem ale „nevydržel“ a další komunikaci vzdal. Naši korespondenci jsem zveřejnil pod názvem „Rozhovor s hluchým“ na http://www.cropcircles.cz/cmaker2.2003.htm" (posuďte sami).


A teď již konečně k samotnému dopisu


Otevřený dopis presidentu Francouzské republiky

Zásady opatrnosti ve vztahu k jevu UFO


Úvod
Budoucnosti se nepodrobujeme, budoucnost vytváříme. (Georges Bernanos)
Zásah mimozemské civilizace by i při vyloučení jakéhokoli nepřátelského úmyslu mohl způsobit újmu našemu prostředí, které chápeme jako souhrn přírodních, sociálních a kulturních podmínek jež vytvářejí scénu pro naše lidské činnosti.
Charta ochrany
životního prostředí, jež má ústavní hodnotu, stanoví pro případ kdy nastávající újma, i když z pohledu vědeckých znalostí neurčitá, by se mohla vážným a nevratným způsobem dotknout životního prostředí, úřady při uplatnění zásady opatrnosti zajistí vyhodnocování rizik.

Jev UFO
V našem vzdušném prostoru se pravidelně objevují neobvyklé astronautické jevy (phénomenes aérospatiaux insolites). Obecně je nazýváme UFO. CNES (Centre national d´études spatiales, Národní středisko pro kosmický výzkum) tyto jevy přednostně označuje PAN (phénomenes aérospatiaux non identifiés, neurčené astronautické jevy).

Dříve než pro ně budeme hledat vysvětlení, je třeba uznat zcela prostou samozřejmost: tyto jevy existují. Jistěže velká část z nich představuje omyly, přeludy nebo halucinace, avšak nezanedbatelná a významná část jak se zdá svědčí o neznámých fyzikálních zákonech a o podílu inteligentního prvku.

Tyto jevy daly vzniknout novému oboru s názvem ufologie, jež zahrnuje dvě různé aktivity: jednak shromažďování údajů, a jednak jejich výklad. S ohledem na zvyklosti budeme v následující části tohoto dopisu druhovým termínem „jev UFO“ (phénomene ovnien) označovat souhrn neurčených astronautických objektů, pro které po přezkoumání nezískáme žádné rozumné vysvětlení z pohledu našich vědeckých znalosti.

Data
Výzkumná skupina vycházející z CNES a nazvaná GEIPAN (Grouppe d´études et d´information des phénomenes aérospaciaux non identifiés, Skupina pro výzkum a informace o neurčených astronautických jevech) získala ve Francii oficielní pověření ke sběru, analýze a uchovávání dat týkajících se PAN. Díky této organizaci a úporné práci nezávislých vyšetřovatelů máme dnes k dispozici banky dat obnášející několik tisíc pozorování. Z jejich statistického vyhodnocení vyplývá složitost a nenáležitost tohoto jevu, který zahrnuje desítky typů úkazů počínaje zcela banálními a jednoduchými anomálními světly na obloze až po naprosto udivující radarové záznamy objektů v nevysvětlitelných pohyblivých formacích. Avšak objevuje se zde také jistá vnitřní logičnost a relativně stabilní, vzácně vyvrácené obecné vlastnosti fyzické reality a nikoli nepřátelské, nevtíravé, skryté a zastřené inteligentní chování.

Vysvětlení
Mezi ufology nejrozšířenější výklad podporuje názor, že jev UFO je ovládán jednou nebo více nepozemskými inteligencemi. Při této domněnce je třeba přijmout myšlenku, že tento jev v sobě skrývá potenciálně nepřátelské rysy, program vycházející z nějaké strategie. Jaký je to program? Kdo jsou jeho autoři? Jaká je jejich strategie? To jsou otázky, které vyvstávají tváří v tvář neznámé aktivitě. Proto jsou tedy ke zkoumání jevu UFO příslušné metody pro vyhodnocování komplexních situací, přičemž se berou v úvahu inteligence s dvojznačnými úmysly a zvláštní, sporadické a zastřené informace.

Hypotheticko deduktivní, iterativní (opakované) a adaptivní metody
Co je to za metody? Tyto metody mají vojenský charakter, objevily se během posledního světového konfliktu současně s operačním výzkumem. Přednášejí se na vysokých válečných školách (ve Francii College interamées de défence, Vševojsková škola obrany) a používají je štáby velkých mocností. Velké podniky, vystavené ekonomicko politickým tlakům a střetávající se s konkurencí, kde se běžně uplatňuje desinformace, přejaly tyto metody a upravily je pro své vlastní potřeby. To vysvětluje používání vojenských metafor a terminologie ve vyjadřování řídících osob společností.

Tak jako u operačního výzkumu i cílem těchto metod je překrýt nedostatek poznání a zdravého úsudku vůči neurčitým situacím, které závisejí na mnohočetných parametrech a zdůrazňují objektivní faktory podrobené náhodným přírodním událostem. Avšak na rozdíl od operačního výzkumu tyto metody berou v úvahu vměšování vnější inteligence nadané vůlí a schopné zastírání a svévolného, zdánlivě iracionálního chování. Jsou vhodné zejména při desinformaci a při asymetrických konfliktech stavících proti sobě odpůrce s různou logikou, s protichůdnou morálkou a nepodobnými způsoby myšlení, jako je boj proti terorismu nebo v tomto případě mimozemské zásahy.

Na jakém způsobu uvažování spočívají tyto metody? Jsou to metody hypoteticko deduktivní. Spočívají ve formulování předpokladů, u nichž předběžně prozkoumávají etickou, technickou, ekonomickou a operační pravděpodobnost, z čehož se vyvozují minulé i budoucí důsledky, které lze ověřit pozorováním a průzkumem. Jestliže se dospěje k experimentálnímu ověření těchto důsledků, jsou uznány za platné. V opačném případě jsou buď vyvráceny nebo přezkoumány, aby byly slučitelné se zkušeností. Svou skladbou jsou tyto metody iterativní a adaptivní (opětovací a přizpůsobivé). Vedou k formalistickému a přesnému myšlení. Při správné úvaze dospějeme k závěru, že jde vlastně o dost věrnou aplikaci vědecké metody Karl Poppera.

Tyto metody představují opačný přístup než je induktivní postup myšlení, který vede od jednotlivého k obecnému a činí si nárok na obecnou výpověď vycházející z omezeného počtu pozorování. Pro ufologii je induktivní metoda nevhodná s ohledem na značně znehodnocenou informaci. Takovéto uvažování vedlo bohužel ke dvěma krajnostem: na jedné straně ke skepticismu nebo k odmítnutí všech snah o vysvětlení, protože mnohotvárné a nesmyslné projevy, které vykazují jevy UFO už po šedesát let nedovolují ospravedlnit obecný výrok; na druhé straně došlo neoprávněnými extrapolacemi k vytváření riskantních vysvětlení a tvorbě konspiračních hypotéz.

Možné mimozemské vměšování
Jestliže předem vyloučíme vědecky nevyvratitelnou hypotézu o existenci inteligence převyšující hmotný svět, je nutné přijmout domněnku, že máme možná co do činění s mimozemským vměšováním, tedy s nežádoucí přítomností inteligentních bytostí náležejících k jedné nebo více planetám Mléčné dráhy nebo jiné galaxie.

Aby bylo možné použít pro tento případ hypoteticko deduktivní metody, je kromě toho třeba dokázat, že o těchto bytostech můžeme v rozumné míře vytvářet předpoklady. Překážka tedy vyvstává z odlišností v rozsahu znalostí a ve vývoji jejich a naší civilizace: jistý rozdíl týkající se vědy a technologie; pravděpodobná odlišnost v biologickém, sociálním a morálním vývoji.

Nová forma nesouměřitelnosti?
Všechno se vrací k otázce zjištění, zda inteligentní bytosti na nestejné úrovni znalostí a vzdáleného psychického a biologického vývoje by byly schopné navzájem se dorozumět. Pouze za těchto podmínek budou mít naše předpoklady smysl a bude možné je přijmout jako heuristické hypotézy.

Současný stav svědčí ve prospěch některých ufologů, kteří podle Carl Sagana předpokládají, že rozdíly ve znalostech a v evoluci by ve skutečnosti byly nepřekonatelnými překážkami, které by učinily nemožným, abychom pochopili nebo dokonce vnímali vměšování.

Jestli je pravda, že řeč představuje navždy nepřekonatelnou propast mezi člověkem a zvířetem, nemuselo by se naproti tomu jednat o absolutní překážkou mezi naší civilizací a civilizacemi jiných světů technologicky a možná psychicky vyššími. Exobiologie skutečně považuje za pravděpodobné, že všechny inteligentní bytosti ve vesmíru jsou nadány schopností logického úsudku a že vnímání času a jejich myšlenková schémata jsou se vší pravděpodobností analogická, ne-li identická. Z toho vyplývá oprávnění použít pro jevy UFO hypoteticko deduktivní metody a následně i snahy hledat za jejich způsoby přemisťování se v prostoru úmysly z našeho pohledu jako možné vměšování.

Předpoklady
Předpoklady se musejí týkat povahy těchto bytostí, jejich svobodného nebo determinovaného rozhodování, sociální a politické organizace, společenské morálky, jejich úmyslů a činností. Má život jinde radikálně odlišné formy? Mají biologické mimozemské bytosti nadané inteligencí fysiologii podobnou lidské? Vytvářejí ze svých společenství civilizace? Při domněnce, že některé z nich by dosáhly schopnosti ovládat prostor, jakou sociální a politickou organizaci by musely mít, aby dosáhly takové úrovně znalostí? Jakou by měly morálku? Uznávala by morální pravdu? Jakou strategii by zachovávaly vůči navštíveným civilizacím? Ve jménu jakého poslání? Řídily by se zásadou opatrnosti? Jaké postupy přístupu by použily? Byly by známky jejich přítomnosti vnímatelné?

Desinformace a zastírání
Od té doby co se mimozemský vliv považuje za pravděpodobný, je třeba se ptát po jeho původu, motivu a nebezpečí:
- Jsme v současnosti jedinou civilizací nebo jednou z více civilizací jednajících ve spolupráci nebo nezávisle?
- Jedná se o prostý dohled na dálku, o cílenou intervenci nebo o snahu získat vliv nebo kontrolu?

Je marné doufat, že ze zjevných a nezastřených projevů UFO vzejdou někdy vbrzku odpovědi na tyto závažné otázky, protože se jedná o jev nenápadný, tajný a zastřený, který se nezdá být připravený odhalit se. Tyto odpovědi mimoto nevyplynou ani ze zkoumání pomocí indukce, neboť se stále více zjišťuje, že tyto jevy jsou od počátku předmětem postupů s cílem maskování a deformací pravdy:
- desinformace uskutečňovaná autory báchorek s temnými úmysly a vládními agenturami motivovanými strategickou vsázkou a nezbytného utajování
- více méně úmyslné přehánění některých svědků a vyšetřovatelů
- zastírání a maskování samotnými vetřelci

Desinformace a zastírání se vyskytují v takové míře, že je nesnadné rozlišit mezi realitou a výmysly a obnovit spolehlivé a důvěryhodné informace i ze samotných vyprávění svědků. Za schopné odstranit tyto potíže se považují hypoteticko deduktivní metody.

Riziko planetární ethnocidy
I kdyby nebyl neprokázán žádný nepřátelský úmysl, představovalo by mimozemské vměšování nebezpečí chaosu, který by mohl vést k ethnocidě, kdyby se náhodou objevilo v plném světle bez jakýchkoli pochybností o svém původu. Bez předchozí psychologické přípravy by lidé mohli ztratit důvěru ve svou schopnost ovládat svou budoucnost. Byla by tím narušena rovnováha světa.

Zatímco genocida znamená vyhubení etnické nebo náboženské skupiny, ethnocida znamená zničení její kultury. Chaos není vlastní jen fyzickým systémům. K chaotickému vývoji dochází stejně tak v jiných složitých přirozených systémech sestávajících z více podsystémů, které navzájem silně reagují. Vnější události, ekonomové je nazývají „otřesy“, by mohly hrát rozhodující roli při uvolnění nevratných involucí. Lze si snad představit prudší kulturní otřes s více nestabilizujícími účinky než je nenadálý kontakt s mimozemskými bytostmi, které by podrobily Zemi svému pozorování?

Riziko ethnocidy nelze přehlížet. Musí být vzato v úvahu na nejvyšší úrovni státu. Také jedině tam mohou hypoteticko deduktivní metody poskytnout přesnou pomoc při rozhodování.

Vycházeje z předchozích obecných úvah a vzhledem k tomu, že
- ve Francii existuje oficiální organizace GEIPAN pro sběr a analýzu údajů o neurčených astronautických jevech,
- posláním GEIPAN a jejího pilotního výboru (comité de pilotage) není vysvětlování jevu UFO,
- v případě, kdyby byly tímto posláním pověřeny, by jim chyběla pravomoc, prostředky a metoda, aby své poslání mohly dobře plnit,
- jev UFO může být projevem vměšování jedné nebo více mimozemských civilizaci,
- i přesto, že vměšování není vědecky prokázáno, existují v jeho prospěch závažné hypotézy, jak pod svým vlastním jménem ve své nedávné knize uvádí p. Yves Sillard, předseda pilotního výboru GEIPAN, bývalý generální ředitel CNES a bývalý generální pověřenec (délégué général) pro výzbroj,
- mimozemský zásah vychází nutně z politiky, která respektuje morálku a vnucuje program využívající strategii,
- strategie odvolávající se na cizí inteligenci s neurčitými motivy by mohla zasáhnout naše prostředí chápané jako souhrn přírodních, sociálních a kulturních podmínek, které vytvářejí scénu pro lidské aktivity,
- se tedy musí stát předmětem zkoumání za účelem vyhodnocení risik pomocí vhodné metody, a to zejména rizika ethnocidy, za použití zásady opatrnosti v souladu s článkem 5 Charty ochrany životního prostředí,
- jedinou vhodnou metodou vůči neurčité hrozbě je vyhodnocování komplexních situací pomocí metody zpřesněné velkými štáby,
- jev UFO je věc příliš vážná na to, aby byla ponechána pouze organizaci GEIPAN, ufologům, ufologickým společnostem a hlasu lidu,
- pokud je známo, nebyl ve Francii až dosud proveden žádný oficielní výzkum, který by přinesl vysvětlení jevu UFO,
- v návaznosti na zveřejnění Condonovy zprávy byl v USA pravděpodobně ve vší důvěrnosti takový výzkum prováděn a jeho závěry by stačily k vysvětlení desinformace, kterou tato země jak se zdá uplatnila, aby ochránila svou dominantní situaci a možná, aby vyloučila risiko ethnocidy,

níže podepsaní mají tu čest požádat pana presidenta republiky, aby laskavě nařídil vyčerpávající výzkum jevu UFO za použití hypoteticko deduktivní metody převzaté ze štábů. Tento výzkum by měl spojovat velké kompetence v oblastech přímo dotčených: politika, vojenství, přírodní vědy, sociologie, filosofie a ufologie. Měl by mít za úkol vyvrátit nebo potvrdit mimozemské vysvětlení a popřípadě ozřejmit strategii uplatňovanou vetřelci a pokud možno i jejich prostředky. Po ukončeném ověřeni by tak vláda Francie byla schopna vytvořit specifické činnosti vědeckého výzkumu a informací, poté formulovat vlastní strategii a dále upevnit národní politiku vhodnou k uplatnění ve věcech obrany, bezpečnosti, výzkumu, zdraví a správy informací. Kromě jiného by tak získala vhodné prvky k rozhodování o tom jakou pozici je třeba zaujmout na mezinárodní scéně a se kterými informacemi by případně bylo nutné seznámit instituce a veřejné mínění.


Versailles, 14.dubna 2008

Gilles Pinon, kontraadmirál (2s)
Jacques Costagliola, doktor medicíny
Claude Lavat, inženýr ESME
Francis Collot, chirurg
Alain Labeque, inženýr CNRS
Vincent Morin, MCU doktor elektroniky
Rémi Saumont, bývalý ředitel výzkumu INSERM


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář