Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nibiru - kdy přiletí ?

12. 6. 2009
 

Zecharia Sitchin - mýty nebo skutečnost?

Nibiru - kdy přiletí?

 

Zecharia Sitchin, "Dvanáctá planeta" str.260 
  V předešlých kapitolách jsme se dozvěděli, že směřování lidstva k civilizaci
- podpořeno zásahem nefilů - prošlo třemi etapami, jež následovaly
vždy po 3 600 letech: mezolit neboli střední doba kamenná
 (kolem roku 11 000 př. Kr.), období rozvoje hrnčířství (kolem r. 7400 př. Kr.)
 a náhlý rozkvět sumerské civilizace (kolem r. 3800 př. Kr.).
 Je tedy pravděpodobné, že nefilové pravidelně kontrolovali pokrok lidstva
(a pokaždé se rozhodli, že jej podpoří), jelikož se mohli setkat a poradit
pokaždé, když se Dvanáctá planeta přiblížila k Zemi. 

Zkusme otázku existence 12.planety ponechat otevřenu a hypoteticky určit dobu

jejího příletu do blízkosti Slunce a Země.

 

2003 n.l. ?

Občas je Sitchinovi podsouváno tvrzení, že se přílet Nibiru měl uskutečnit

v roce 2003. V této souvislosti je zmiňována také dezinformační kampaň

skupiny COINTELPRO.

Sám Sitchin tuto předpověď odmítal již dlouho před rokem 2003,

například v rozhovoru původně otištěném ve španělském časopise Mas Alla.

Český překlad rozhovoru byl uveřejněn v časopise Fantastická Fakta či v knize

Setkávání s bohy[2].

Podle názoru jiných badatelů[3] přílet velkého nebeského tělesa kdysi mohl vyvolat

přesun magnetických pólů Země. Důsledkem bylo obrovské kataklyzma spojené

s náhlou změnou klimatu což zapřičinilo hromadný úhyn fauny

(nám známí "mamuti v ledu"). K vyhynutí mamutů došlo údajně před 3 600 lety.

Pokud tím velkým nebeským tělesem byla Nibiru s oběhem 3 600 let, můžeme

její příští návštěvu očekávat velice brzy... a podle nových zpráv k přepólování Země může v dohledné době opět dojít (o tom někdy příště).

Podle některých zdrojů již dokonce k pozorování blížící se planety došlo.

Lze nalézt celou řadu WWW stránek, na kterých se píše o úmyslném

zamlčování tohoto faktu. Teoriím o celosvětových spiknutích příliš nevěříme,

nicméně je zřejmé, že zpráva o blížícím se nebezpečí v podobě velké planety,

by jistě vzbudila oprávněné obavy veřejnosti. A publikování zpráv,

které mohou mít charakter zprávy poplašné, nejspíše podléhá jistým

omezením. Možná jsou vědecká pracoviště vázána mlčenlivostí a informace

o blížícím se nebezpečí cenzurovány? Naštěstí zde ještě máme tisíce amatérských

astronomů! Ti by si jistě nic takového, jako je přílet obrovské planety,

nenechali pro sebe. Zkusme tedy zjistit, jak dlouho před svým příletem by byla Nibiru

pozorovatelná například amatérskými astronomickými dalekohledy...

Na serveru www.kosmo.cz věnovaném kosmonautice, byla výše položená otázka

diskutována.

A.Vítek zde 21.01.2003 provedl zajímavý výpočet (zkráceno):Pokud bychom akceptovali existenci Nibiru a přijali dobu jejího oběhu
jako 3600 roků,
pak z 3. Keplerova zákona vyplývá, že velká poloosa jeho dráhy musí
být rovna 235 astronomickým jednotkám.
Dnes detekujeme objekty, které se nacházejí daleko za drahou Neptunu
 a Pluta (kolem 50 astronomických jednotek, Neptun obíhá
 ve vzdálenosti 30 AU, Pluto jeho dráhu kříží), přičemž se jedná
 o velmi malá tělesa o rozměrech kolem 100 km...

Kdyby se mělo Nibiru vrátit do blízkosti Slunce v letošním roce,

muselo by být nejméně ve vzdálenosti Neptunu ...

a v této vzdálenosti běžně detektujeme objekty o poloměru desítek

kilometrů! ...

 

Dále autor uvádí tabulku efemerid Nibiru, z níž plyne jeho závěrečné konstatování:

... z uvedené tabulky je zřejmé, že Nibiru by těžko mohl uniknout
amatérským "lovcům komet" nejméně 5 let před příletem.
Dosahu tisíců amatérských astromu by se totiž musel přiblížit - pokud
by to nebylo zanedbatelně malé těleso - nejméně 8 roků před největším
 přiblížením ke Slunci... 

O pozorováních tělesa, které by nás mělo navštívit již v roce 2003

(hnědý trpaslík PX) se píše na známém serveru ZetaTalk.

O serióznosti těchto informací pochybujeme. Poloha blížícího tělesa je zde

uvedena, takže amatérští astronomové mohou nasměrovat své dalekohledy

a přesvědčit se...

 

3440 n.l. ?

Pokusme se odhadnout přílety předpokládané 10.planety podle toho, co jsme se

dočetli v knihách Zecharii Sitchina. Okolo roku 3 760 př.n.l. údajně poctil Zemi

svou návštěvou nejvyšší představitel anunnaků (tak prý nazývali sumerové bohy,

návštěvníky z Nibiru). Jmenoval se Anu a na jeho počest bylo vystavěno

město Uruk/Erek. Zároveň se od tohoto roku začíná počítat židovský kalendář .
K cestám Anunnaků z Nibiru na Zemi docházelo pouze při přiblížení obou planet.

Předpokládejme tedy, že zhruba kolem roku 3 760 př.n.l. došlo k přiblížení

10.planety.
Zkusme od zmíněného letopočtu odpočítat časové intervaly 3 600 let odpovídající

dobám oběhu Nibiru...

... a všimněme si několika zajímavých historických souvislostí, na které upozorňuje

Sitchin :

 

 


- přiblížení Nibiru v roce 7 360 př.n.l. se kryje s obdobím neolitu,

kdy došlo k výraznému posunu lidské civilizace spojené s užíváním hlíny,

hrnčířstvím.

- přílet Nibiru v roce 10 960 př.n.l. odpovídá období mezolitu,

kdy opět vývoj lidské civilizace pokročil, tentokrát při domestikaci zvířat.

Dle Sitchina v tomto období (11 000 př.n.l.) došlo rovněž k biblické

potopě, způsobené sesuvem ledovců. Příčinou sesuvu mělo být přiblížení

Nibiru k Zemi.

- návratu Nibiru ke Slunci v roce 442 960 př.n.l. odpovídá přistání

prvého výsadku anunnaků na Zemi před 445 000 lety  [4] str.45.

 

Dle našeho jednoduchého propočtu uskutečněném
na základě výše uvedených údajů Zecharii Sitchina,
by tedy teoreticky mohlo dojít
k příletu 10. planety
až okolo roku 3 440 n.l.
 

Nevíme, zda mít z uvedeného výsledku radost či truchlit nad tím, že asi přijdeme

o jistě zajímavou podívanou.

 Je třeba si rovněž uvědomit, že oběžná doba Nibiru by mohla kolísat a perioda

oběhu 3 600 let je pouze orientační hodnotou (občas se např. udává oběžná

doba 3 660 let). Náš jednoduchý propočet má také jednu podstatnou vadu na kráse.

Poslední přílet Nibiru se měl uskutečnit v roce 160 př.n.l. Nevíme však, že by

o něčem podobném bylo v historických záznamech zmínky.

Sám Zecharia Sitchin se bude prý předpokládanému příletu Nibiru věnovat

v některé z jeho dalších knih.

1.června 2003 poskytnul Zecharia Sitchin  rozhovor Steve Russelovi

pro stránky YOWUSA[6]. Russel (podobně jako my) odvodil z chronologie

historických událostí uváděných Sitchinem, že k přiblížení Nibiru mohlo dojít

okolo roku 11 000, 7 400 a 3 800 př.n.l. Zároveň Russel uvádí, že podle

proroctví  Nostradama by mělo dojít k vesmírné katastrofě až v roce 3 797 n.l.

a naopak Mayský kalendář ustanovuje konec naší historické epochy

na rok 2012. Ptá se, jak jsou s těmito údaji v souladu údaje na starověkých

tabulkách.

Z.Sitchin odpovídá:

That Mankind's progression from Palaeolithic (Old Stone Age) to Mesolithic (Middle Stone Age) to Neolithic (New Stone Age) and then the great Sumerian civilization, had occurred in intervals of about 3,600 years, is a fact. That Anu visited Earth, approved the grant of civilization (=knowledge, science, technology) to Mankind, marked by the start of the calendar in Nippur in 3760 BC (which is still the Hebrew/Jewish calendar), is certain (as far as I am concerned).

But as I have tried to explain in my recent Seminars (though not yet in a full length book), the visits to Earth and the nearing (at what is called perihelion) of Nibiru do NOT coincide. This is a point of immense significance, which those who have only read my first book somehow ignore.

Also, the assumption that the 3600 years, as a perfect mathematical given, is also at all times the actual orbital period, is untenable: Even the orbit of Halley's comet, about 75 years, varies from 74 to 76 or so. All attempts to pinpoint a precise date for future arrivals of the planet and/or of the Anunnaki are thus difficult questions. I will answer them once I am satisfied that, based on historical and astronomical data, I have come up with the right answer.
 
Je skutečností, že k vývoji
lidstva od paleolitu
(starší doba bronzová)
přes mesolit
(střední doba bronzová)
k neolitu (mladší doba
bronzová) a vzniku velké
sumerské civilizace
docházelo v intervalu
zhruba 3 600 let.
Je jisté (pokud se mne týče)
, že Anu navštívil Zemi
a  potvrdil podporu lidské
 civilizaci (=znalosti, věda,
 technologie). Návštěva
 odstartovala počítání
kalendáře v Nippuru
v roce 3 760 př.n.l.
 
(je stále hebrejským/
židovským kalendářem).

Ale jak jsem se snažil

vysvětlit na svých

posledních seminářích

(ačkoliv to zatím není

v žádné mé knize),

návštěvy Země

a přibližování

(tzv. přísluní) Nibiru se

NEKRYJÍ. To je věc

nesmírně důležitá, které

si ti, kteří četli pouze

mou první knihu,

někdy nevšímají.

Rovněž předpoklad,

že oběžná doba trvala

vždy přesně 3600 let,

je neudržitelný.

Dokonce oběh  Halleyovy

komety, trvající přibližně

75 let, kolísá zhruba mezi

74 až 76 lety. Veškeré

pokusy přesně určit datum

dalšího návratu planety či

Anunnaků jsou tedy sporné. Odpovím na ně, až budu přesvědčen,

na základě historických

a astronomických údajů,

že jsem přišel na správné

řešení.

Překlad Pavel Mat

 


 

Zecharia Sitchin nám tedy při odhadu příletu hypotetické desáté planety

nepomohl. Neuvádí žádný předpokládaný termín příletu Nibiru a časově

neztotožňuje ani přílety "planety křížení" s návštěvami Anunnaků, které

lze z jeho knih odvodit. Nepřímo také zpochybňuje námi i Stevenem Russelem

vypočtenou dobu příletu v roce 3 400.

 

Pokud ano tak kdy?

Podle článku Has Nibiru/Planet X been Sighted?

existují důkazy o katastrofách spojených s krupobitím komet či přiblížením velkého

kosmického tělesa k Zemi. Mělo k nim docházet

přibližně v létech -19 600, -16 000, -12 400, -8 800 a -5 200.

Poslední katastrofa je datována již přesněji, do roku 1628 př.n.l.

Perioda těchto událostí tedy odpovídá Sitchinově udávanému oběhu

planety Nibiru - 3 600 let. K dalším neblahým událostem tedy mělo dojít zhruba

okolo roku 1972.  Vzhledem k předpokládané mírné proměnlivosti periody,

nějaká desítka let nehraje roli. Takže je oprávněné ptát se, zda se v okolí naší

Země neděje něco, co by odpovídalo blížícímu se nebezpečí...

Dnes nejčastěji udávaným letopočtem příletu Nibiru je rok 2012,

často s poukazem na konec mayského klalendáře.

Ovšem vzhledem k pravděpodobné nestálé periodě oběhu 10.planety

může nastat vesmírná katastrofa kdykoliv jindy... tedy pokud taková planeta

vůbec existuje.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentář

(Helena Galdová, 26. 7. 2009 17:26)

Bohužel mám stejný problém: nemůžu dočíst věty. nevím co s tím.

Re: Komentář

( SEVERA, 9. 3. 2012 14:30)


Ahoj
Nebyla to planeta, ale ukazuje se, že v minulosti dopadly na Zem asteroidy
o průměru 500 až 1500 metrů a způsobily zřejmě apokalypu a potopu
světa poslení událost toho úkazu se stala asi před 5200 lety biblická poto
pa světa a sumerký příběh o gilgamišovi S pozdravem SEVERA M.

Re: Komentář

( SEVERA, 9. 3. 2012 14:34)

Ahoj zasílám email SEVERA38@seznam.cz